Hội Đông y Việt Nam là gì và tên gọi này có ý nghĩa như thế nào theo quy định pháp luật? Thành lập nhằm mục đích gì theo quy định pháp luật?

Cho hỏi Hội Đông y Việt Nam là gì và tên gọi này có ý nghĩa như thế nào theo quy định pháp luật? Bên cạnh đó thì Hội Đông y Việt Nam được thành lập để làm gì? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh Lễ đến từ Đồng Nai.

Hội Đông y Việt Nam là gì và tên gọi này có ý nghĩa như thế nào theo quy định pháp luật?

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 162/QĐ-BNV năm 2011 quy định như sau:

Tên, biểu tượng, trụ sở của Hội

1. Tên hội: Hội Đông y Việt Nam.

2. Tên tiếng Anh: Vietnam orientally traditional medicine association.

3. Tên viết tắt tiếng Anh: VOTMA.

4. Biểu tượng (logo) của Hội Đông y Việt Nam theo quy định của pháp luật.

5. Trụ sở của Hội đặt tại thành phố Hà Nội.

Tôn chỉ

Hội Đông y Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề đông y, đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng đông y, thừa kế, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực đông y và có vai trò nòng cốt trong phát triển nền đông y Việt Nam.

Như vậy, theo quy định trên có giải thích rằng Hội Đông y Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân Việt Nam hành nghề đông y, đông dược.

Hội này được hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng đông y, thừa kế, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc lĩnh vực đông y và có vai trò nòng cốt trong phát triển nền đông y Việt Nam.

Và tên gọi của Hội Đông y Việt Nam được giải thích như sau:

– Tên hội: Hội Đông y Việt Nam.

– Tên tiếng Anh: Vietnam orientally traditional medicine association.

– Tên viết tắt tiếng Anh: VOTMA.

– Biểu tượng (logo) của Hội Đông y Việt Nam theo quy định của pháp luật.

– Trụ sở của Hội đặt tại thành phố Hà Nội.

Hội Đông y Việt Nam được thành lập để làm gì theo quy định pháp luật?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 162/QĐ-BNV năm 2011 quy định như sau:

Mục đích của Hội

Hội tập hợp, đoàn kết những người Việt Nam hành nghề đông y, đông dược trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài, tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hội phối hợp với ngành y tế để thừa kế, phát huy, phát triển nền đông y Việt Nam, kết hợp đông y với tây y, từng bước hiện đại hóa nền đông y đông dược Việt Nam; Xây dựng nền đông y Việt Nam thành một ngành khoa học mang bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc, đại chúng, thiết thực phục vụ sức khỏe nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực hiện thành công mục tiêu của Đảng xây dựng đất nước: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

Theo đó, mục đích chính của Hội Đông y Việt Nam là để tập hợp, đoàn kết những người Việt Nam hành nghề đông y, đông dược trong nước ở nước ngoài, tự nguyện đem hết khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của mình cống hiến cho sự nghiệp chung.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với ngành y tế để thừa kế, phát huy, phát triển nền đông y Việt Nam, kết hợp đông y với tây y, từng bước hiện đại hóa nền đông y đông dược Việt Nam.

Xây dựng nền đông y Việt Nam thành một ngành khoa học mang bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Như vậy, Hội Đông y Việt Nam sẽ được thành lập theo mục đích như trên đã được pháp luật quy định cụ thể.

Hội Đông y Việt Nam có phạm vi hoạt động ra sao và dựa trên nguyên tắc nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định 162/QĐ-BNV năm 2011 quy định như sau:

Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý của Hội

1. Hội Đông y Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hiệp thương.

2. Hội Đông y Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động. Hội có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước.

3. Hội có cơ quan ngôn luận để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đông y, đông dược để truyền bá học thuật cho hội viên và nhân dân. Giới thiệu những kinh nghiệm phòng bệnh chữa bệnh bằng đông y, đông dược cho nhân dân để từng bước xã hội hóa đông y tại cộng đồng.

4. Hội Đông y Việt Nam lấy ngày 22 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Hội.

5. Hội Đông y Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, Hội Đông y Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hiệp thương.

Bên cạnh đó, Hội Đông y Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động. Hội có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước.

Hội cũng có cơ quan ngôn luận để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đông y.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì Hội Đông y Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước và tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hiệp thương.